ОБЩИ УСЛОВИЯ

търговско дружество: Footshop ЕООД 

седалище: ул. "Побрежни" 667/78, Карлин 186 00  Прага 8

идентификационен номер: 24288128

записано в търговския регистър на Градския съд в Прага, том 192700, отдел C за онлайн търговия със стоки посредством интернет адрес www.footshop.bg

1. увод

Настоящите Общи условия (наричани по-долу „Общи условия“) на Footshop s.r.o. tade, със седалище на адрес Pobřežní 667/78, ID: 24288128, регистрирано в търговския регистър, воден в Общинския съд в Прага, раздел 192700, номер на файл C (наричан по-долу „продавачът“), в съответствие с разпоредбите на раздел 1751, параграф 1 от Закон № 89/2012 Coll., Гражданския кодекс (наричан по-долу „Гражданският кодекс“), взаимните права и задължения на договарящите страни, възникнали във връзка или въз основа на договор за покупка (наричан по-долу „Договор за покупка“), сключен между Продавача и друго физическо лице (наричан по-долу „Купувачът“) чрез онлайн магазина на Продавача. Онлайн магазинът се управлява от Продавача на интернет страницата www.footshop.eu/en/ (оттук нататък наричана „Уебсайт“) чрез уеб интерфейса (наричан по-долу „Уеб интерфейс бизнес“).

1.1.    Търговските условия не се отнасят до случаите, когато лицето, което има намерение да закупи стока от продавача е юридическо лице или лице, което действа при поръчването на стоката в рамките на своята предприемаческа дейност или в рамките на самостоятелно упражнявана професия.

1.2.    Условия различни от търговските е възможно да бъдат договорени в договора за покупка. Специално  договорените условия имат предимство пред всеобщите условия..

1.3.    Записаното в търговските условия е неделима част от договора  за покупка. Договорът за покупка и търговските условия са съставени на български език. Договорът за покупка може да се сключи на български език.

1.4.    Формулировката на Общите условия и техните компоненти може да бъде едностранно променена или допълнена от Продавача в съответствие със закона. Тази разпоредба не засяга правата и задълженията, поети от Купувача преди датата на влизане в сила на новата версия на Общите условия или части от тях.

2. Клиентска сметка

2.1.    Въз основа на регистрацията си на уеб страницата купувачът може да влезе в своята клиентска апликация. От апликацията/по-нататък само „клиентска сметка”/ той може да извършва поръчка на стоки. В случай, че апликацията го позволява клиентът може да поръчва стоки и без регистрация – направо чрез уеб апликацията на магазина.

2.2.    При регистрацията си и при поръчване на стоки купувачът е задължен да попълни точно и вярно всички данни. При настъпването на каквато и да е промяна на данните купувачът е длъжен да ги актуализира. Въведените от купувача данни се считат от продавача за верни.

2.3.    Достъпът до клиентската сметка е възможен чрез клиентско име и парола. Купувачът е длъжен да запази в тайна информацията, необходима за влизане в клиентската му сметка.

2.4.    Купувачът няма право да дава възможност на трети лица да ползват неговата клиентска сметка.

2.5.    Продавачът може да прекрати клиентска сметка, най-вече в случай, че клиентът не я е използвал повече от 2 години, или когато купувачът наруши задълженията си по договор за покупка /вкл. търговските условия/ или в случай, че технологията се промени и е несъвместима със старата система.

2.6.   Купувачът е наясно, че клиентската му сметка може и да не е достъпна постоянно – най-вече поради необходимостта от поддръжка на хард- и софтуерното оборудване на продавача, или необходимостта от поддръжка на хард- и софтуерното оборудване на трети лица.

2.7.    Продавачът не гарантира функционалността на клиентската сметка и си запазва правото да променя действието й без предварително уведомление.

3. Комуникация преди сключване на договора за покупка с купувача, който е потребителят

Комуникация преди сключване на договора за покупка с купувача, който е потребителят

 

На купувачите, които възнамеряват да влязат в договорни отношения с продавача, продавачът съобщава информацията, която купувачът намира в документа:

- „Комуникация преди сключване на договор за покупко-продажба

Освен това продавачът предоставя на купувача съдържанието на следните документи:

- „Плащане и доставка“,

- „Връщане на на искове“,

- „Политика за поверителност

4. сключване на договор за покупка

4.1.    Всяка презентация на стока, публикувана на уеб апликацията на магазина има информативен характер и продавачът не е длъжен да сключва договор за тази стока. Не се прилага постановката на пар. 1732, т.2 от ГПК.

4.2.    Уеб апликацията на магазина съдържа информация за стоката, вкл. цените на отделните стоки и разходите за връщане на стока, ако поради своята същност тя не може да бъде върната по обичайния пощенски начин. Цените на стоките са указани с включен ДДС и всички евентуални такси. Цените остават в сила докато са публикувани на уеб апликацията. Това условие не ограничава възможността продавачът да сключи договор за покупка при индивидуално договорени условия.

4.3.    Уеб апликацията съдържа също така и информация за разходите, свързани с опаковката и доставката на стоката.

4.4.    За поръчка на стока купувачът попълва формуляр за поръчка в уеб апликацията. Формулярът съдържа информация преди всичко за:

4.4.1. поръчваната стока /купувачът "добавя" поръчваната стока в количката на уеб апликацията на магазина/,

4.4.2. начина на плащане на цената на стоката, данни за желания начин на доставка на поръчаната стока и

4.4.3. информация за разходите, свързани с доставката на стоката /по-нататък само „поръчка”/.

4.5.    Купувачът изпраща поръчката си на продавача с натискане на копчето „Потвърждавам поръчката”. Посочените в поръчката данни се считат от продавача за верни. Незабавно след получаването на поръчка продавачът потвърждава поръчката на купувача чрез електронна поща – на адреса, посочен от купувача в клиентската му сметка или в самата поръчка /по-нататък само „електронен адрес на купувача”/.

4.6.    Продавачът винаги може – в зависимост от характера на поръчката /количество на стоките, цена, предполагаеми разходи за транспорт/ да поиска от купувача допълнително потвърждаване на поръчката / напр. – писмено или по телефона/.

4.7.    С потвъждаването на поръчката, изпратено от продавача на електронния адрес на купувача, между тях възникват договорни отношения

4.8.    Купувачът се съгласява с използването на далекосъобщителните средства при сключването на договор за покупка. Разходите, които възникват в тази връзка /интернет връзка, телефонни разговори/ са за сметка на купувача и не се различават от обичайните тарифи.

4.9     Продавачът си запазва правото да отмени поръчка на стока, продавана за по-малко от 10% от обичайната цена или ако цената е по-ниска от 2,-лв. /цената за транспорт не се смята за цена на стоката./  

4.10   Продавачът си запазва правото да отмени поръчката на стока, за която са приложени повече от един купон за намаление.

5. цена на стоката и условия за плащане

5.1.    Купувачът може да заплати стоката и евентуалните разходи, свързани с доставката според договора за покупка по следните начини:

- в брой с наложен платеж на мястото, посочено от купувача в поръчката

- по банков път на сметката на продавача  BG74RZBB91551009015050/RZBBBGSF във Raiffeisenbank/по-нататък само „сметка на продавача”/;

- посредством банкова карта;

5.2.    Купувачът е длъжен да заплати на продавача заедно с цената на стоката и разходите за опаковка и доставка на стоката според договорените тарифи. Ако друго не е споменато изрично, то по-нататък под „цена” се разбира и разходите, свързани с доставката на стоката.

5.3.    Продавачът не изисква от купувача капаро или други подобни. Това обаче не отменя валидността на чл. 4.6 от търговските условия за задължението да се предплаща цената на стоката.

5.4.   При плащане в брой или с наложен платеж цената е валидна в момента на получаването на стоката. При плащане по банков път цената е валидна до 5 работни дни от сключване на договора.

5.5.    При плащане по банков път купувачът е длъжен да посочи и вариабилния символ на плащането. При плащането по банков път се смята, че ангажиментът на купувача да плати  е изпълнен в момента на прехвърлянето на съответната сума на сметката на продавача.

5.6.    Продавачът има право, особено в случай, че поръчката не е допълнително потвърдена от страна на купувача, /чл.3.6/ да изисква плащането на цялата цена преди изпращането на стоката на купувача. В този случай § 2119, т. 1 от ГПК е неприложим.

5.7.    Не е възможно да се комбинират взаимно евентуалните намаления, предоставени от продавача на купувача.

5.8.    Ако според търговската практика е необходимо или пък така е определено от задължителни правни предписания, продавачът издава на купувача данъчен документ – фактура, относно извършените по силата на договора плащания. Продавачът е платец на ДДС. Данъчният документ – фактура се съставя на името на купувача след заплащане на цената на стока а и се изпраща в електронна форма на електронния адрес на купувача.

5.9.    Според закона за контрол на продажбите продавачът е длъжен да издаде на купувача фискален бон. Същевременно е длъжен да регистрира продажбата онлайн при данъчния орган; в случай на техническа невъзможност – не по-късно от 48 ч.

6. отказ от договор за покупка

6.1.    Купувачът взима за сведение, че според разпореждането на  § 1837 от ГПК не се допуска отказ от договор за доставка на стока, която е била приготвена по негова поръчка, която подлежи на бързо разваляне, или след доставката е била необратимо смесена с друга стока, от договор за доставка на стока в затворена опаковка, която е извадена от опаковката от потребителя и поради хигиенични причини не е възможно да се върне и от договор за доставка на аудио или видео записи или компютърни програми, чиито първоначални опаковки са нарушил.

6.2.    Ако не става дума за случаите от чл.5.1 или за друг случай, в който може да се отстъпи от договор за покупка, според § 1829, т. 1 от ГПК купувачът има право да се откаже от договора в рамките на трийсет /30/ дни от получаването на стоката, като при това ако става дума за няколко вида стока или доставка на части, срокът тече от деня на получаване на последната доставка. Отказът от договора за покупка трябва да бъде направен в сроковете, посочени в горното изречение. Отказът от договора може да бъде изпратен както на адреса на продавача, така и на неговия електронен адрес info@footshop.bg .

6.3.    В случай на отказ от договор за покупка според чл. 5.2 на търговските условия, договорът се отменя изцяло. Стоката трябва да бъде върната на продавача до четиринайсет /14/ дни от обявяването на договора за невалиден от страна на продавача. Ако купувачът се откаже от договора, то той поема разходите за връщане на стоката до продавача, вкл. и когато поради характера си стоката не може да бъде върната по обикновен пощенски начин.

6.4.    В случай на отказ от договор според чл. 5.2 от търговските условия продавачът връща финансовите средства, получени от купувача до четиринайсет дни /14/ от отказа от страна на купувача. Ако плащането е извършено с наложен платеж средствата се връщат по банков път, а в останалите случаи – по същия начин, по който продавачът ги е получил от купувача. Ако купувачът е съгласен продавачът може да възстанови средствата в момента на връщане на стоката, ако не възникнат допълнителни разходи за купувача. Ако купувачът е страната, която се отказва от договора, продавачът не е длъжен да връща финансовите средства преди купувачът да му върне стоката или да докаже, че я е изпратил.

6.5.    Продавачът има право едностранно да си отчете от сумата за връщане на купувача компенсация за щети, нанесени на стоката.

6.6.    В случаите, когато купувачът в съответствие с § 1829, т. 1 от ГПК има право да се откаже от договора за покупка, продавачът има право също така по всяко време да се откаже от договора, вкл. до момента на получаване на стоката от страна на купувача. В такъв случай продавачът връща цената на стоката на купувача незабавно – на сметка, посочена от купувача в случай на наложен платеж. Ако плащането е било предварително, продавачът връща средствата по същия начин, по който е било извършено плащането, или на банкова сметка на купувача, като изборът е на продавача.

6.7.    Ако заедно с поръчаната стока на купувача е изпратен и подарък, то договорът за дарение е сключен между продавача и купувача с условие, че в случай на отказ от договора за покупка отпада и договорът за дарение. Заедно със стоката купувачът е задължен да върне на продавача и предоставения подарък.

6.8    Продавачът си запазва правото да отмени поръчка на стока, за която са използвани повече от един купона за намаление или е използвано намаление от повече от 20% върху вече намалена стока.

7. транспорт и доставка на стоките

7.1.    Ако начинът на транспорт е договорен по специални изисквания на купувача, то той поема всички рискове и евентуални допълнителни разходи, свързани с този начин на транспорт.

7.2.    Доколкото според договора за покупка продавачът е длъжен да достави стоката в определеното от купувача място, то последният е длъжен да приеме стоката при доставката й. Ако купувачът откаже да приеме стоката продавачът има право да приложи договорената в договора глоба от 15лв /петнадесет лева/ и заедно с това има правото да се откаже от изпълнение на договора. Ако купувачът откаже да приеме стоката продавачът може да го включи в списъка на ненадеждни клиенти / по-нататък само „blacklist“/, като всички включени в списъка при следваща покупка трябва да предплатят стоката по банков път на сметката на продавача.

7.3.    Ако поради причина на купувача се наложи повторна доставка на стоката или се наложи тя да бъде доставена по различен от начина, упоменат в поръчката, купувачът е длъжен да покрие възникналите разходи.

7.4.    При получаването на стоката от доставчика купувачът е длъжен да провери дали опаковката на стоката не е повредена и в случай на открити повреди веднага да съобщи на доставчика. Ако бъдат установени нарушения на опаковката, които показват непозволено манипулиране с пратката купувачът не е длъжен да я приеме. Рекламация направена след евентуално приемане на стоката няма да бъде уважена.

7.5.    Други права и задължения на страните, относно транспорта на стоката могат да бъдат включени в специални условия за транспорт от страна на продавача, ако са предвидени от него. Цената на транспорта и други информации могат да бъдат намерени на адрес: www.footshop.bg/bg/content/5-plashtane-i-dostavka

8. право на рекламация

8.1.    Правата и задълженията при рекламация на стоките се уреждат от общите правни норми /преди всичко положенията в § 1914 до 1925, § 2099 до 2117 и § 2161 до 2174 от ГПК и закон № 634/1992 Дв-к. за защита на потребителя, вкл. измененията и допълненията.

8.2.    Продавачът се ангажира пред купувача, че при предаването стоката е в изправност. Преди всичко продавачът се задължава пред купувача, че когато последният е получил стоката:

8.2.1. стоката притежава качествата, за които страните са се договорили, а ако не са го направили – стоката притежава качествата, които продавачът или производителят са описали или които купувачът е очаквал в съответствие с характера на стоката и направената реклама,

8.2.2. стоката отговаря на предназначението, което продавачът й приписва като употреба или за което обикновено такава стока се използва,

8.2.3. стоката отговаря на качеството или изпълнението на образеца, ако качеството или изпълнението са договорени на базата на образец,

8.2.4. стоката е в съответното количество, мярка или тегло и

8.2.5. стоката отговаря на изискванията на правните норми.

8.3.    Постановките на чл. 7.2 от търговските условия не се отнасят за стока, продадена на намалена цена, поради недостатъка, за който цената е намалена, за изхабяване на стоката от обичайната й употреба, а при употребяваните стоки – за повреда, отговаряща на степента на изхабяване или употреба в момента на получаването й от купувача, а също така и ако това отговаря на характера на стоката.

8.4.    Ако в течение на шест месеца от получаването стоката прояви признаци на повреда се счита, че стоката е била повредена още при получаването. Купувачът има право да направи рекламация за повреда, проявила се при потребителските стоки в рамките на 24 месеца от получаването на стоката.

8.5.    Правото на рекламация се предявява от купувача пред продавача на адреса на фирмата, където с оглед на асортимента е възможно да бъде направено, както и в седалището или мястото на търговската дейност.

8.6.    В правилата за рекламация на продавача може да са включени и други права и задължения на страните, относно отговорността на продавача за повреди на стоките.

9. други права и задължения на договарящите се страни

9.1.    Купувачът става собственик на стоката при заплащането на пълната й цена.

9.2.    Продавачът не е обвързан спрямо купувача с никакви кодекси на поведение в смисъла на §1826 т.1 буква e) от ГПК.

9.3.    За извънсъдебни решения на спорове по договори за покупка е компетентна Чешката търговска инспекция, със седалище на  ул. Štěpánská 567/15, 120 00 Прага 2, IČ: 000 20 869

9.4.    Чешката търговска инспекция упражнява, наред с други неща, надзора върху спазването на Закон № 634/1992 Coll. Относно защитата на потребителите, изменен.

9.5. Продавачът има право да продава стоки въз основа на търговски лиценз. Лицензирането на търговия се извършва в рамките на своята компетентност от съответната служба за лицензиране на търговията.

9.6.Службата за защита на личните данни осъществява надзор в областта на защитата на личните данни.

9.7.    С това купувачът поема риска от промяна на обстоятелствата.

10. Декларация за защита на поверителността

10.1. С факта, че Купувачът / Посетителят на уеб интерфейса на магазина (наричан по-долу „Купувач / Посетител“) разглежда уеб интерфейса на Продавача на магазина, той / тя се свързва с Продавача чрез социални медии или той / тя предоставя своите лични данни на Продавача по различен начин (включително участие в конкурси или чрез присъствие на събития, публикувани в уеб интерфейса на магазина), такова лице потвърждава, че е запознато с разпоредбите на настоящите Общи условия за защита на поверителността .

10.2. Продавачът е администратор на личните данни на Купувача и данните за посетителите на уеб интерфейса на магазина.

СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

10.3. Ние получаваме данните на Купувача единствено от Купувача. Продавачът не получава никакви данни за Купувача от други външни източници, освен данни, предоставени чрез посещение на уеб интерфейса на магазина.

10.4.Личните данни, които Купувачът / Посетителят предоставя на Продавача, могат да включват:


а) данни за лицето на Купувача: име, фамилия; имейл адрес; телефонен номер; информация за банкова сметка; пол; дата на раждане; данни, посочени в кореспонденцията; актуализиране на данните, предоставени на Продавача;

b) данни за посетителите на уеб интерфейса на магазина в обхвата на IP адреса; потребителско име; подробности за плащанията; история на поръчките; името на домейна и държавата, до която се изпраща заявката за данни; тип и версия на браузъра; видове и версии на добавки за браузър; операционна система и платформа; данни за посещения, включително URL адреси на уебсайтове, които водят към уеб интерфейса на магазина, през уеб интерфейса на магазина или от уеб интерфейса на магазина (включително дата и час), времето и продължителността на посещенията на определени страници, данни взаимодействие на страницата (напр. обхождане, щраквания и местоположение на показалеца на мишката), методи за излизане от страницата, данни за трафика, данни за разположението и други данни, предоставени при заявка за допълнителни услуги или изтегляне;

c) данни за стоките, които продавачът предоставя на купувача: данните, необходими за предоставяне на стоките (включително данни от формуляри за откриване на сметки, подробности за поръчки, история на поръчките, данни за плащане, адреси за доставка, изисквания и ограничения, свързани с доставките, справки за бизнес и данъци информация); данни за стоките, които продавачът предоставя на купувача); данни за обслужване на клиенти и данни за управление на взаимоотношения с клиенти и маркетинг;

d) ако Купувачът използва профил в социалната мрежа, за да установи контакт с Продавача или за да получи информация за стоките на Продавача (включително предпочитания и комуникация с Продавача във Facebook, Instagram и Twitter) и данни, които Купувачът / Посетителят публикува на Профил на продавача, свързан с бизнеса на продавача;

e) ако Посетителят / Купувачът посети събитията на Продавача, снимки и видеоклипове от събитието (за което участниците също ще бъдат информирани по време на събитието).


ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ

10.5. Продавачът събира, използва и съхранява посочените по-горе лични данни по следните причини:

10.5. Ако Посетителят / Купувачът посети уеб интерфейса на магазина:

a) да се даде възможност за достъп и използване на уеб интерфейса на магазина;

b)да предоставя техническа поддръжка;

c) да предостави информацията и услугите, изисквани от Купувача / Посетителя;

d) да осигури сигурността на предоставяните услуги и уеб интерфейса на магазина;

e) да съхранява информация за предпочитанията на Посетителя / Купувача за персонализиране на уеб интерфейса на магазина според индивидуалните интереси;

f) да разпознае Посетителя в уеб интерфейса на магазина при многократен достъп;

g) да обработва поръчки за стоки или услуги;

h) да подобри и поддържа уеб интерфейса на магазина и да състави статистически данни за трафика за уеб интерфейса на магазина.

Тази информация ще бъде възможно най-анонимна и купувачът / посетителят не може да бъде идентифициран от събраните данни. Тази информация ще се съхранява за не повече от 30 дни.

 

Ако продавачът предоставя на купувача стоки или услуги:

a) с цел предоставяне на поръчани стоки или услуги (включително способността да се потвърждават и обработват поръчки, да се управляват клиентски сметки, данъци и разходи, фактуриране и събиране на дългове);

b)с цел разрешаване на всякакви запитвания или проблеми, възникнали при стоките, продадени или предоставени услуги, включително всички въпроси, които Купувачът може да има относно начина, по който неговите лични данни се събират, съхраняват и използват, или изискванията за предоставяне на копия от данните, които Продавачът управлява за лицето на Купувача.

 

Данните, посочени в букви а) и b), ще бъдат запазени от продавача в общ период на архивиране от 5 години.

 

Ако Купувачът е дал съгласието на Продавача за маркетингови цели, Продавачът обработва личните данни на Купувача за изпращане на маркетингови оферти или бизнес съобщения под формата на имейли, като предоставя информация за продуктите и услугите на Продавача и рекламни съобщения.

 

Съгласието за обработка на лични данни, предоставено на Продавача за маркетингови цели, е валидно за период от 5 години, но не по-късно от отмяната на съгласието от Купувача.

Ако Купувачът е създал клиентски акаунт при Продавача, Продавачът обработва лични данни за Купувача в рамките на член X.5.2 и X.5.3.

 

Данните, посочени в клиентския акаунт, се обработват от Продавача по време на регистрацията на Купувача като клиент на Продавача, до анулирането на клиентския акаунт. Впоследствие данните от клиентския акаунт се съхраняват за разумен период от време само до степента на основните идентификационни данни и данни за причината, поради която клиентският акаунт е бил анулиран или данните, които са част от оперативния аванс.

За целите на спазването на всички процедури, закони и разпоредби, свързани с Продавача.

За целите на упражняване или защита на законните права на Продавача.

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

10.6.Правното основание за използването на лични данни, както е описано в тази статия за защита на поверителността, е следното:

a)използването на лични данни е необходимо, за да може Продавачът да изпълни задълженията си по какъвто и да е договор с Купувача (например, за изпълнение на поръчка, за спазване на условията за използване на уеб интерфейса на магазина;

b)използването на лични данни е необходимо, за да се спазят законовите задължения на Продавача (като предоставяне на данни на данъчната служба);

c)ако се прилагат (а) или (б), използването на лични данни е необходимо за законните интереси на продавача (напр. управлявайте уеб интерфейса на магазина, предоставяйте стоки и услуги на купувача, изпълнявайте и получавайте плащания)

 

10.7.Специална категория лични данни може да се използва от Продавача само ако Купувачът е дал съгласието си (което може по всяко време да бъде отменено, както следва по-долу).

10.8.В бъдеще използването на други лични данни може да зависи от съгласието на Купувача (което може да бъде отменено по всяко време, както следва по-долу).

10.9.Ако Купувачът е дал съгласието си за обработка на лични данни извън степента на изпълнение на задълженията, произтичащи от договора или поръчката (особено за маркетингови цели), той / тя може да оттегли съгласието си по всяко време - в този В този случай Купувачът може да се свърже с Продавача на специален контакт за защита на личните данни: info@footshop.bg и Продавачът няма да използва по-нататък отменените лични данни.

ФАЙЛОВЕ ЗА БИСКВИТКИ

10.10.Някои страници в уеб интерфейса на магазина използват бисквитки, които са малки файлове, поставени в уеб браузъра, когато Посетителят / Купувачът посети уеб интерфейса на магазина.

10.11. Бисквитките служат за няколко цели. Ние използваме следните бисквитки на страниците на нашия уеб интерфейс на магазина:

Технически бисквитки (от съществено значение): помагат да се използва уебсайтът, като се активират основни функции като навигация в сайта и достъп до защитени раздели на уебсайта. Уебсайтът не може да функционира правилно без тези бисквитки.

Преференциални (функционални) бисквитки: позволяват на уебсайта да запомни информация, която променя начина, по който уебсайтът се държи или изглежда. Например това е предпочитаният език или регион, в който се намирате. В този случай паролата винаги е криптирана. Използването на тези бисквитки не е необходимо, но ще направи посещението на онлайн магазина на продавача много по-приятно и лесно.

Статистически и маркетингови (аналитични) бисквитки: помагат на собствениците на уебсайтове да разберат как посетителите използват уебсайта. Те събират и предават информация анонимно.

Маркетингови (аналитични) бисквитки: те се събират в уеб интерфейса на магазина чрез цифрова маркетингова услуга на RTB House, управлявана от групата на RTB House, и скрипт от Google Inc., който след това анонимизира тези данни. След анонимизиране това вече не са лични данни, тъй като анонимизираните бисквитки не могат да бъдат присвоени на конкретен посетител / купувач, респ. конкретно лице. Продавачът на услугата RTB House получава бисквитки само в анонимна форма. Продавачът не може да разбере от бисквитките как конкретен потребител се е държал в уеб интерфейса на магазина (какви страници е посетил, какви стоки е разглеждал и т.н.). Продавачът също така използва знанията от тези „бисквитки“ за рекламни цели, като на базата на тези данни продавачът може също да показва реклама на уебсайтове на трети страни, които счита за подходящи по отношение на посетителя.

 

10.12. Посетителят / купувачът на уеб интерфейса на магазина може да има контрол върху това какви бисквитки обработва продавачът. Посетителят / купувачът може да използва тази добавка от Google (може да се стартира само от компютър). Или посетителят може да използва един от често използваните интернет браузъри (напр. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) с включена функция за анонимно сърфиране, която предотвратява съхраняването на данни за посетени уебсайтове, или можете напълно да деактивирате съхранението на бисквитките във вашия браузър. Ако обаче посетителят на уеб интерфейса на магазина деактивира обработката на технически и функционални бисквитки, това ще попречи на функционирането на някои функции. Като деактивира аналитичните бисквитки, посетителят няма да попречи на показването на маркетингови оферти, те само ще бъдат по-малко подходящи за него.

10.13.Ако посетителят / купувачът използва уеб интерфейса на магазина и не предприеме мерките, описани в член X.12., Той / тя се съгласява с използването на бисквитки от продавача, както е описано в тези Общи условия.

ПРАВА НА ЛИЦА, ЧИИ ЛИЧНИ ДАННИ СА ОБРАБОТВАНИ

10.14.По отношение на личните данни всяко лице, за което се обработват такива данни, има следните права:

 

Право на достъп - правото да поискате от администратора достъп до лични данни, които администраторът обработва за доставчика, по-специално до степента на:

-какви са специфичните цели на обработването на предоставените лични данни;

-кои са съответните категории лични данни;

-които в допълнение към Администратора са получатели на лични данни;

-планирания период, за който личните данни ще се съхраняват при Администратора;

-дали доставчикът има право да поиска или коригира от нас корекцията или изтриването на лични данни или ограничението на тяхната обработка;

-информация за източника на лични данни, ако не е получена от доставчика.

Право на корекция - правото на доставчика да поиска от Администратора да коригира неточни или непълни лични данни

Право на изтриване - правото на доставчика да поиска от Администратора да изтрие лични данни (ако Администраторът вече не го е направил сам), ако възникне някоя от следните ситуации:

a)личните данни вече не са необходими за целите, за които са събрани или обработени по друг начин;

b)съгласието, въз основа на което са обработвани личните данни, е отменено и няма друга правна причина за тяхното обработване;

c)е повдигнато възражение по отношение на субект на решение, основано на автоматизираната обработка на лични данни и не са налице императивни законни причини за такава обработка или е повдигнато възражение срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг;

d)личните данни са обработени незаконно;

e)личните данни трябва да бъдат изтрити, за да се спази законово задължение, установено в законодателството на Съюза или на държава-членка, приложимо към Администратора;

Право на ограничаване на обработването - правото да поиска от Администратора да ограничи обработката на лични данни, ако възникне някоя от следните ситуации:

a)доставчикът е отрекъл точността на личните данни за времето, необходимо на Администратора да провери точността на личните данни;

b)обработването на лични данни е незаконно, но доставчикът отказа да ги изтрие и вместо това беше отправено искане за ограничаване на използването им;

c)Администраторът вече не се нуждае от лични данни за целите на обработката, но доставчикът изисква от тях да определят, налагат или защитават правни искове;

d)Беше повдигнато възражение срещу обработването на лични данни съгласно член 21, параграф 1 от Регламента за ОРЗД, докато се провери дали законните причини на Администратора надвишават законните причини

Право на преносимост на данните - в случаите, предвидени в Регламента за GPDR, правото на получаване на лични данни, касаещи доставчика, в структуриран, често използван и машинно четим формат, при условие че това право не трябва да засяга неблагоприятно правата и свободите на другите

Право на отмяна на съгласието - ако обработването на лични данни се основава на съгласие, доставчикът има право да отмени обработването на лични данни за целта, за която е дадено съгласието по всяко време

Право на възражение - правото по всяко време да възрази срещу обработката на лични данни от Администратора за целите на директния маркетинг, осъществяван въз основа на законния интерес на Администратора

Правото на подаване на жалба - правото на подаване на жалба до надзорния орган, който е Службата за защита на личните данни, подполковник Сохора 27, 170 00 Прага 7, www.uoou.cz

 

10.15 Всички горепосочени изисквания ще бъдат оценени от Продавача и ще отговорят на тях в разумен срок (винаги най-късно в законоустановените срокове).

10.16 Продавачът обаче посочва, че определени лични данни могат да бъдат изключени от горните изисквания при определени обстоятелства. Ако възникне такова изключение, продавачът ще докладва за това в отговор на получената заявка. Преди Продавачът да може да отговори на искания, той / тя може да поиска от заявителя да му предостави информацията, необходима за удостоверяване на самоличността му.

СИГУРНОСТ

10.17. Продавачът полага големи грижи със защитата на личните данни срещу загуба, злоупотреба, разкриване, промяна, неоторизиран достъп, недостъпност и унищожаване и взема всички разумни предпазни мерки за защита на поверителността на личните данни, включително подходящи организационни и технически мерки. Организационните мерки включват механизми за контрол, които ограничават физическия достъп до административните помещения на Продавача, обучение на служители и физическо заключване на файлове в картотеките. Техническите мерки включват използването на криптиране, пароли за достъп до системите на продавача и използване на антивирусен софтуер.

10.18 Когато предоставяте лични данни, личните данни могат да се предават през Интернет. Въпреки че продавачът полага всички усилия за защита на личните данни, предоставени от купувача, прехвърлянето на данни през интернет не е напълно сигурно. По този начин Купувачът признава и приема, че Продавачът не може да гарантира сигурността на личните данни, прехвърлени към уебсайта на Продавача, и че такова предаване е на негова / нейната отговорност. След като Продавачът получи личните данни, той / тя ще използва строги процедури и защитни функции, за да предотврати неоторизиран достъп до тези данни.

10.19 .Ако Продавачът присвои парола на лицето на Купувача / Посетителя или Купувачът реши да му предостави достъп до клиентския акаунт, това лице е отговорно за поддържането на тази парола в тайна.

10.20. Уеб интерфейсът на магазина и сайта на социалните медии понякога може да включва връзки към сайтове, управлявани от трети страни, включително партньорски мрежи и групирани дружества на Продавача. Продавачът посочва, че тези разпоредби за защита на поверителността се отнасят само за личните данни, събрани от Продавача чрез уеб интерфейса на магазина и сайтовете в социалните медии, и че той не може да носи отговорност за личните данни, събрани и съхранявани от трети страни. Уебсайтовете на трети страни имат свои собствени условия за защита на неприкосновеността на личния живот и лицето, което има достъп до тях, трябва да е наясно с тях, преди да изпраща лични данни на тези уебсайтове.

 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1.    Ако отношенията, основани на Договор за покупка, съдържат международен (чуждестранен) елемент, тогава страните се договарят, че отношенията се уреждат от местното законодателство. Това не засяга правата на потребителя съгласно общообвързващите правни разпоредби.

 

11.2.    Ако някоя разпоредба от Общите условия е невалидна или неефективна, или ако това се случи, вместо невалидни клаузи, ще бъде въведена разпоредба, така че целта на невалидната клауза да е възможно най-близка до оригинала. Недействителността или неефективността на една разпоредба не засяга валидността на останалите разпоредби.

 

 

11.3.    Взаимоотношенията и евентуалните спорове, възникнали въз основа на договора, ще се уреждат изключително съгласно законодателството на Европейския съюз.

11.4. Възможните спорове между Продавача и Купувача също могат да бъдат разрешени чрез извънсъдебно споразумение. В този случай Купувачът - Потребителят може да се свърже с несъдебен орган за разрешаване на спорове, като Чешката търговска инспекция

11.5. Договорът се сключва на български език. Ако се създаде превод на текста на Договора за нуждите на Купувача, в случай на спор относно тълкуването на условията ще се приложи тълкуването на договора на български език.

11.6. Настоящите Общи условия, включително техните части, са валидни и в сила от 01.09.2020 г. и отменят предишните Общи условия, включително частите им, достъпни в седалището и помещенията на Продавача или по електронен път на www.footshop.bg.

11.7.   Контакт на продавача:

пощенски адрес: ул. "Побрежни" 667/78, Карлин 186 00  Прага 8

адрес на електронната поща: info@footshop.bg ,

телефон: (+359) 4 291 80 02

Прага, 31.08.2020 г.

Общите условия, валидни до 7.10.2020, можете да намерите ТУК.