ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

(PRIVACY POLICY)

 

Търговско дружество за онлайн продажба на стоки „Footshop a.s.“, със седалище ул. „Pobřežní“ 667/78, 186 00, Прага 8, Чешка република, единен идентификационен код: 140 27 348

Footshop разполага със и обработва личните ти данни, когато сърфираш в сайта на нашия магазин или си във връзка с Footshop чрез контактен формуляр, телефон, имейл, социални мрежи или предоставиш какъв и да е вид свои лични данни. С този документ, в съответствие с правните норми те информираме за начина на обработка на личните данни и възникващите в тази връзка правни отношения.

 1. КОЙ Е АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИТЕ ТИ ДАННИ?

Администратор на личните ти данни е дружество „Footshop s.r.o.“, със седалище ул. „Pobřežní“ 667/78, 186 00, Прага 8, Чешка република, единен идентификационен код: 24288128, имейл: [email protected], тел.: (+359) 4 291 80 02 (наричан по-долу „Администратор“).

 1. В КАКВИ СЛУЧАИ ЩЕ ОБРАБОТВАМЕ ТВОИТЕ ДАННИ?

А. С ТВОЕ СЪГЛАСИЕ

Правна формулировка: Съгласие

Ще помолим за съгласие за обработване на личните ти данни в случай, че с теб нямаме търговски отношения, отговарящи на изискванията за обработка на лични данни без съгласие  / 47 от Общия регламент за защита на личните данни (на английски „General Data Protection Regulation“, наричан за краткост по-долу „регламент GDPR“) и искаш да получаваш от нас:

а/ маркетингови предложения;

б/ търговски съобщения;

в/  бонуси от клиентската ни програма.

Ако дадеш съгласието си за обработка на лични данни във връзка с горната точка за изпращане на маркетингови предложения, търговски съобщения или бонуси от клиентската ни програма, можеш по всяко време да го отмениш в писмена форма на адреса на Администратора или на имейл: [email protected]

 1. БЕЗ ТВОЕ СЪГЛАСИЕ

Без твое съгласие можем да обработваме личните ти данни въз основа на следните правни основания и за следните цели:

 1. a) Правно основание: Изпълнение на договор.

Цел:

 1. b) Правно основание: Действия, извършени по твоя молба преди сключване на договора

Цел:

с) Правно основание: Защита на правата и законните интереси на Администратора.

Цел:

 1. d) Правно основание: Изпълнение на задължения, произтичащи от закона.

Цел:

С. АВТОМАТИЧНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

При посещение на страницата на нашия интернет магазин можем да съберем за теб определена информация като например IP адрес, дата и час на влизане, информация за твоя браузър, операционна система или ползвания език.

Можем също така да обработваме информация за активността ти на нашата уеб страница, като например връзките и свързаните с тях стоки.

Информацията за твоята активност на нашата уеб страница е деперсонализирана и поради това и ние самите не можем да я свържем с конкретен ползвател, т.е. конкретно лице. Ако влезеш в нашата уеб страница от мобилен телефон или подобно устройство можем да обработим и информация за твоето мобилно устройство.

Посочената по-горе автоматична обработка на лични данни служи единствено за подобряване на нашите услуги. Например с помощта на историята на поръчките и поведението на страницата успяваме да направим свързани предложения за други стоки и услуги към вече закупени продукти. Затова на определени места показваме предложения, които са точно за теб и отговарят на интересите и нуждите ти.

 1. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ТЕБ ОБРАБОТВАМЕ?

Според вида на правното основание можем да обработваме следните лични данни, които си ни предоставил:

 1. ОТ КАКВИ ИЗТОЧНИЦИ ИДВАТ ТЕЗИ ИНФОРМАЦИИ?

Твоите лични данни, обработвани от Администратора за целите, описани в точка 2 от настоящата информация, идват единствено от теб, тоест - това са данни, които си ни предоставил напр. - във връзка със сключване на договор (за покупка на стока) или си ни ги съобщил за целите на клиентската програма и регистрацията ти в нея, или въз основа на твое изрично съгласие. 

 1. КОЙ МОЖЕ ДА ПОЛУЧАВА ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

В обосновани случаи предоставяме твоите лични данни, и то само в необходим или в посочения обем, на следните категории получатели:  

а) на нашите договорни партньори, които са ни необходими за нашата обичайна дейност и изпълняване на договорно отношение с теб, например: 

 1. b) на други субекти в случаи, в които предоставянето на твоите данни ни налагат нормативните актове или ако това е необходимо - за защита на законните ни интереси  (напр. на съдилища, полицията ЧР и др.);

с) ако ни дадеш съгласие за това - в обхвата на твоя имейл адрес, използван в рамките на покупка на страниците на нашия онлайн магазин - на доставчика на услугата, служеща за генериране и изпращане на въпросници за изследване на удовлетвореността от покупката.  Такъв субект спрямо нашето дружество е в позиция на администратор на лични данни. С предоставянето на тези лични данни осигуряваме всички споменати в настоящия документ права и изпълняваме всички задължения.

 1. d) Нашето дружество няма достъп до данните на банковите карти, с които плащаш в нашия интернет магазин. С данните за твоите банкови карти разполагат единствено лицензираният портал за плащания и съответната банкова институция.
 2. КОЛКО ДЪЛГО ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ТИ ДАННИ?

Ще обработваме личните ти данни през цялото време на валидност на договорните ни отношения. В случай на обработване на лични данни, за които сме получили съгласие, те ще бъдат обработвани най-общо в течение на пет години, или до отмяна на съгласието. В случай, че заявиш желание да получаваш търговски съобщения или маркетингови предложения, ще обработваме данните ти в течение на пет години или до заявяване на несъгласие за по-нататъшното им изпращане.

Данните, получени чрез клиентската сметка или друг подобен начин, обработваме по време на ползването на нашите услуги. Впоследствие, обикновено в разумен период се съхраняват само основни идентификационни данни и сведения за това, на какво основание е била закрита клиентската сметка.

Обръщаме внимание, че абсолютно необходимите за предоставяне на услуги лични данни, включително и след изпълнение на всички наши задължения, се обработват без оглед на даденото от теб съгласие през времето, установено от съответните правни норми или в съгласие с тях /напр. за данъчните документи в момента този срок е най-малко десет години/.

 1. КАКВИ СА ПРАВАТА ТИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ТВОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Що се отнася до твоите лични данни, имаш следните права, които можеш да упражниш в електронна форма на адрес [email protected], или писмено на адреса на седалището на Администратора:

- Право на достъп – можеш да поискаш от Администратора достъп до личните данни, които обработваме във връзка с теб. Администраторът ще ти предостави копие на обработваните лични данни.

Имаш право също така да поискаш информация от Администратора:

- Право на корекция – можеш да поискаш от Администратора корекция на неточни или непълни лични данни, които обработваме във връзка с теб.

- Право на заличаване – можеш да поискаш от Администратора да заличи твоите лични данни /ако Администраторът вече не го е направил/, в един от следните случаи:

 1. Личните данни не са необходими за целите, за които са били събирани или са обработвани по друг начин;
 2. Оттеглил си съгласието, въз основа на което са били обработвани твоите лични данни и не съществува никакво друго правно основание за тяхното обработване;
 3. Направил си възражение, относно възможността решение, което те касае да бъде взето чрез автоматично обработване на твоите лични данни и не съществуват никакви надделяващи основателни причини за тяхното обработване или си направил възражение срещу обработването на твоите лични данни за целите на директен маркетинг;
 4. Твоите лични данни са били обработени противозаконно;
 5. Твоите лични данни следва да бъда заличени с цел изпълняване на правно задължение, определено от законите на Съюза или държавата-членка, отнасящо се до Администратора;

- Право на ограничение на обработването – можеш да поискаш от Администратора да органични обработването на твоите лични данни в един от следните случаи:

 1. Отрекъл си точността на личните данни и то за времето необходимо на Администратора да я провери;
 2. Обработването на твоите лични данни е противозаконно, но отказваш заличаването им и вместо това искаш ограничение на използването им;
 3. Личните данни вече не са необходими на Администратора за целите на обработването, но ти ги изискваш за определяне, прилагане или защита на правни искове;
 4. Направил си възражение срещу обработването на твоите лични данни по чл. 21 ал. 1 от Регламента GDPR, докато не се провери дали съществуват основателни интереси на Администратора, които имат предимство пред твоите основателни интереси.  

- Право на преносимост на данните – в предвидените от регламента GPDR случаи имаш право да получиш личните данни, които се отнасят до теб, и които си предоставил на Администратора в структуриран, обичайно използван и машинно-четим формат, като с това право не могат да бъдат неблагоприятно засегнати правата и свободите на други лица   

- Право на оттегляне на съгласие – ако обработването на твоите лични данни се извършва въз основава на съгласие, имаш право по всяко време да оттеглиш твоето съгласие за обработване на личните данни за целите, за които си дал съгласието.  

- Право на възражение – имаш право по всяко време да направиш възражение пред Администратора срещу обработването на твоите лични данни за целите на директен маркетинг, извършван въз основа на легитимните интереси на Администратора.  

- Право на подаване на жалба – имаш право да подадеш жалба пред надзорния орган, който е Комисията за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2, http://www.cpdp.bg/

 1. БИСКВИТКИ

Някои страници от сайта на магазина използват „бисквитки”, които представляват малки файлове с данни, разполагани в интернет търсачката, когато посетителят влезе на сайта. Благодарение на това, че конкретни предпочитания на посетителя на сайта са разпознати и запомнени, „бисквитките” се използват с цел бъдещи адекватни предложения.

Можеш да контролираш какви „бисквитки” обработва за теб Администраторът. За тази цел можеш да използваш настройките на Google /стартират се само от компютър/. Можеш също така да използваш и някоя от търсачките /напр. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome/ с включена функция за анонимно разглеждане, която ще блокира събирането на данни за посетените сайтове или въобще да забраниш „бисквитките” в търсачката. Ако обаче забраниш обработването на техническите и функционали „бисквитки”, ще възпрепятстваш работата на някои от функциите. С изключването на аналитичните „бисквитки”, маркетинговите предложения няма да престанат, но ще бъдат по-малко релевантни за теб.

 1. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ПОЛЗВАНЕТО НА „БИСКВИТКИ” В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

Други подробни информации за обработването на твоите лични данни и ползването на „бисквитки” ще намериш в общите ни условия на https://www.footshop.bg/bg/content/1-obshti-usloviq